Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym

data publikacji: 19-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 października br. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/E.1.1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 19 października 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.