Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12

data publikacji: 19-10-2012

                          

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7/E.1.1/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 29 października 2012 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
11:00-12:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL z komponentem ponadnarodowym
12:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 24 października 2012 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 26 października 2012 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefoniczne najpóźniej 26 października 2012 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej informuje, iż Punkt Informacji i Promocji EFS nie konsultuje przygotowywanych przez Beneficjentów wniosków z uwagi na fakt, iż reprezentuje Instytucję Ogłaszającą Konkurs.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: