Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. "Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim"

data publikacji: 19-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma AGROTEC Polska Sp. z o.o. zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim”, przeprowadzonego w okresie maj - wrzesień 2012 roku na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL na terenie województwa wielkopolskiego. Przedmiotowe badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele badania obejmowały:

  1. Wskazanie i charakterystykę czynników, które w przypadku poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu zapewniły danemu województwu realizującemu komponent regionalny PO KL pozycję lidera w podziale na każdy z rozpatrywanych wskaźników; 
  2. Opracowanie prognozy dotyczącej osiągnięcia przez województwo wielkopolskie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu do końca okresu programowania; 
  3. Wskazanie rozwiązań możliwych do wdrożenia przez IP PO KL województwa wielkopolskiego w celu osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu w ramach Priorytetów komponentu regionalnego PO KL.

 

Wyniki przedmiotowego badania ewaluacyjnego pozwoliły zidentyfikować czynniki sukcesu osiągania poszczególnych wskaźników oraz możliwe do zastosowania w ramach komponentu regionalnego PO KL rozwiązania wpływające na jego wdrażanie. W ramach badania została opracowana prognoza osiągania wartości docelowej poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu, uwzględniająca zasadę n+2 realizacji Programu oraz wartość pozostałej alokacji. Prognoza została następnie skorygowana o czynniki ryzyka występujące m.in. po stronie barier aplikacyjnych, jak i realizacyjnych. Badanie wskazało również obszary interwencji komponentu regionalnego PO KL, w których WUP stosuje kluczowe czynniki sukcesu. 

Do pobrania: