Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 09-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, w przypadku typu operacji staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, spełnienie następujących warunków pozwala uznać, że otrzymywane wsparcie nie ma charakteru pomocy publicznej:

  1. przedsiębiorca nie otrzymuje pomocy finansowej (lub innej) w formie rekompensaty wypłacanej z tytułu pokrycia wynagrodzenia pracownika za czas jego skierowania na staż; 
  2. skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy nie wykonuje pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie gromadzi materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej.


W związku z powyższym, w przypadku wsparcia, które nie spełnia ww. warunków, należy co do zasady uznać, że istnieją przesłanki wystąpienia pomocy publicznej. Jednakże każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

W szczególności, w sytuacji gdy zatrudniony w ramach stażu pracownik naukowy rozwiązuje konkretny problem przedsiębiorstwa, związany np. z procesem produkcji, zarządzaniem firmą, udoskonaleniem oferty produktowej lub usługowej przedsiębiorcy, nie jest spełniony powyższy warunek nr 2. Podobnie w sytuacji gdy pracownik naukowy odbywający staż wytwarza produkt, który co prawda nie jest związany z konkretnym problemem przedsiębiorstwa, lecz stanowi rozszerzenie oferty rynkowej firmy, co może przynosić przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne po zakończeniu projektu.

Ponadto pomimo, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w ramach Działania 8.2 nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, może ona wystąpić, jeżeli wsparcie otrzymują przedsiębiorcy, a założenia projektu nie spełniają przesłanek negatywnych (tj. niewystąpienia pomocy) opisanych w ww. Zasadach udzielania pomocy publicznej.