Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających naborach wniosków w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w 2012 roku

data publikacji: 25-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

 • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12
  na projekty z komponentem ponadnarodowym
  ALOKACJA: 5 000 000,00 PLN
 • Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  konkurs zamknięty nr 1/PO KL/7/E.1.1/12
  na projekty z komponentem ponadnarodowym
  ALOKACJA: 4 000 000,00 PLN
 • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
  konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12
  ALOKACJA: 35 897 985,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.