Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL (II KOP po protestach)

data publikacji: 26-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 28.09.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (II KOP po protestach).

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (II KOP po protestach) (*pdf)