Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 29-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych rozpocznie się w dniu 05 listopada 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.