Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 29-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej rozpocznie się w dniu 31 października br.

Na w/w posiedzenie skierowane zostaną wyłącznie poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie projektu złożone do dnia 26 października 2012 r. włącznie. Z zastrzeżeniem, iż na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane również wnioski poprawnie uzupełnione i/lub skorygowane, które wpłynęły do IOK najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia posiedzenia KOP.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.