Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs na wybór RO EFS w Wielkopolsce - zmiana terminu

data publikacji: 11-09-2008

Informuję, iż zgodnie z „Wytycznymi dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS”, termin składania ofert został wyznaczony do 27 września 2008 roku – 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, tj. 28 sierpnia 2008 r. Uwzględniając jednak fakt, iż 27 września br. przypada w sobotę, termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 września 2008 roku (decyduje data wpływu oferty do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu). W związku z powyższym, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:

  1. być opatrzona następującym sformułowaniem: “Oferta na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w ……….(należy wpisać miasto) nie otwierać przed upływem terminu składania ofert tj. 29 września 2008 r.”, 
  2. zawierać pełną nazwę Oferenta i jego adres.

Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.