Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat niewykorzystanych środków dotacji celowej 2012

data publikacji: 31-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w bieżącym roku nie przewiduje się zgłoszenia środków dotacji celowej niewykorzystanych z końcem roku budżetowego jako niewygasające w ramach komponentu regionalnego PO KL. W związku z powyższym zwalnia się Beneficjentów z obowiązku informowania Instytucji Pośredniczącej o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku i tym samym nie ma obowiązku zwrotu przedmiotowych środków w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, tj. do 30 listopada bieżącego roku.

Niezależnie od powyższego WUP w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania PO KL, dofinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (odpowiednio Paragraf 2009 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6209 – wydatki majątkowe) w części niewykorzystanej do końca 2012 roku podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku na odpowiednie rachunki bankowe Instytucji Pośredniczącej.

Dodatkowo, WUP w Poznaniu przypomina, iż Beneficjenci realizujący projekty na podstawie umowy ramowej tj. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których realizacja w danym roku budżetowym następuje zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (§ 3 ust. 3 umowy ramowej/aneksu do umowy ramowej), zobowiązani są dokonać zwrotu niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich (odpowiednio Paragraf 2007 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6207 – wydatki majątkowe) w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu tj. do 30 stycznia 2013 roku.

Z uwagi na konieczność weryfikacji przez IP dokonanych przez Beneficjentów zwrotów, WUP w Poznaniu prosi o zamieszczenie w tytule przelewu następujących informacji*:

  • numer projektu; 
  • rodzaj zwróconych środków: niewykorzystane w związku z końcem roku budżetowego, korekta finansowa, nieprawidłowość finansowa, przychód; 
  • paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową:
    • § 2009 – środki bieżące, § 6209 – środki majątkowe z budżetu państwa, 
    • § 2007 – środki bieżące, § 6207 – środki majątkowe z budżetu środków europejskich - dotyczy OPS i PCPR.

Ponadto, w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania powyższego zwrotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2013 roku, należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu rozliczenie kasowe środków otrzymanych w 2012 roku (Załącznik nr 1) wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2012 roku. Akceptacja raportu kasowego przez IP oraz dostępność środków są warunkami przekazania zwróconych środków na początku kolejnego roku budżetowego.

Jednocześnie WUP przypomina, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania PO KL dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio Paragraf 2007 – wydatki bieżące oraz Paragraf 6207 – wydatki majątkowe), nie podlega zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu (nie dotyczy OPS i PCPR).

Do pobrania:


*) w związku z ograniczoną ilością znaków w tytule przelewu informacje dotyczące zwróconych środków mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. Jeżeli zaś informacje nie mieszczą się w tytule przelewu można w dniu dokonania zwrotu przesłać wyjaśnienia drogą elektroniczną na adres: i.fratczak@wup.poznan.pl z podaniem w tytule e-maila kwoty zwrotu oraz daty dokonania zwrotu.