Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

data publikacji: 31-10-2012

Instytucja Pośrednicząca PO KL podkreśla, ze zgodnie z logiką interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjenci powinni zapewnić trwałość rezultatów projektów Poddziałania 9.1.1 PO KL po zakończeniu ich realizacji ze środków unijnych, a więc w ramach przygotowanych projektów wskazać jakie działania zostaną podjęte, aby utworzony ośrodek przedszkolny lub stworzone dodatkowe miejsca dla dzieci w istniejących ośrodkach zostały zachowane po zakończeniu finansowania z EFS np. poprzez przejęcia ich finansowania przez samorząd gminny lub stowarzyszenie rodziców.

Beneficjenci PO KL, powinni przede wszystkim koncentrować wysiłki na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu przyznanych im środków na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, co powinno przedkładać się na objęcie edukacją przedszkolną jak największej liczby dzieci. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości realizacji dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych, wykraczających poza dotychczasowy zakres usług przedszkolnych finansowanych ze środków organu prowadzącego, o ile działanie to jest uzasadnione zapewnieniem jednolitych standardów edukacji przedszkolnej wszystkich dzieci i towarzyszy mu wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w danym ośrodku. Należy zaznaczyć, iż wszystkie tego typu działania powinny być uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to także uwzględnienia w szczegółowym budżecie projektu wydatków na wyżywienie i zajęcia dodatkowe, bez względu czy planowane są do sfinansowania ze środków dofinansowania, czy też z innych źródeł (w tym opłat wnoszonych przez rodziców). Celowość wprowadzenia ww. opłat stanowić może mechanizm zapewnienia trwałości rezultatów projektu, tj. zapewnienie, że utworzony ośrodek przedszkolny lub stworzone dodatkowe miejsca dla dzieci w istniejących ośrodkach, zostaną zachowane po zakończeniu realizacji projektu.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie przypomnieć, iż zgodnie z przypisem nr 5 do Zasad Finansowania PO KL „wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez beneficjenta (może być wznoszony np. w formie symbolicznych opłat pobieranych od uczestników projektu lub np. od rodziców dzieci w Poddziałaniu 9.1.1), o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie jako wkład własny.” Zatem do uznania za wkład własny wydatków ponoszonych z opłat pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola objętego projektem Poddziałania 9.1.1 PO KL konieczne jest wpisanie ww. opłat we wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie nie wskazuje, że beneficjent zamierza pobierać ww. opłaty, beneficjent powinien dokonać stosownej zmiany we wniosku. Należy zaznaczyć, iż nie ma możliwości dokonywania zmiany źródła pochodzenia wkładu własnego, w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie określono źródło jego pochodzenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Instytucja Pośrednicząca PO KL zwraca przy tym uwagę, iż wspomniane wpłaty muszą znaleźć potwierdzenie w wydatkach kwalifikowanych projektu, beneficjent ma zatem obowiązek wykazać we wnioskach o płatność wydatki poniesione z otrzymanych od rodziców wpłat. Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL (podrozdział 1.3.3) o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera/uczestnika wnoszącego wkład. W myśl Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL grupę docelową Poddziałania stanowią m.in. rodzice dzieci. Zatem opłaty wnoszone przez rodziców (uczestników) należy traktować jako wkład własny ze środków prywatnych, oczywiście o ile są spełnione ww. warunki pobierania tych opłat. W konsekwencji do opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w projekcie 9.1.1 PO KL nie ma zastosowania ograniczenie wysokości wkładu do 15% środków publicznych projektu.

W konsekwencji możliwości powstania przychodu w projektach upowszechniania edukacji przedszkolnej. z uwagi na wnoszone przez rodziców wpłaty, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyjaśnia, iż zgodnie ze słowniczkiem pojęć zawartym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL przychód oznacza każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat oraz kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu. Jednocześnie w Zasadach finansowania PO KL (podrozdział 2.2.3) doprecyzowano, że przychód stanowią opłaty wpisowe lub inne równoważne opłaty nie będące wkładem własnym w projekcie.

Wobec powyższego należy uznać, że wpłaty dokonywane przez rodziców na wyżywienie i dodatkowe zajęcia w ramach projektu 9.1.1 PO KL będą stanowiły przychód projektu, o ile nie zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu i nie zostały rozliczone w ramach wkładu własnego.