Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po odwołaniu) w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/12

data publikacji: 02-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po odwołaniu) w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy odbędzie się w dniu 5 listopada 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.