Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór Wniosków w ramach projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 06-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że do Wniosku o przyznanie stypendium nie należy dołączać dokumentów (tj. np. zaświadczeń z Urzędów Skarbowych o wysokości dochodów), ani kserokopii tych dokumentów. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie ww. dochodu jest wyłącznie Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia w 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie stypendium, które należy złożyć do WUP w Poznaniu zgodnie z § 3 ust. 4 a) Regulaminu Stypendialnego.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego