Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs na wybór RO EFS w Wielkopolsce - najczęściej zadawane pytania

data publikacji: 12-09-2008

1. Ile wynosi miesięczny koszt funkcjonowania jednego Ośrodka EFS w Województwie Wielkopolskim?

Miesięczny koszt funkcjonowania jednego Ośrodka EFS w Województwie Wielkopolskim wynosi 47 000,00 PLN.

2. Od kiedy wydatki RO EFS-ów są kwalifikowalne?

Zgodnie z „Wytycznymi dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS” okres kwalifikowania wydatków, w tym początkową datę okresu kwalifikowania wydatków, określa umowa ramowa na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS i jest on równoznaczny z okresem realizacji działań. Wydatki uznaje się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione w okresie realizacji działań. W „Ofercie na prowadzenie RO EFS” okres realizacji działań został wyznaczony od 01.08.2008 r.-31.12.2008 r., w związku z czym wydatki są kwalifikowalne od 01.08.2008 r. Należy jednak pamiętać, że zwrot kosztów związanych z poniesionymi wydatkami może nastąpić dopiero po przyznaniu dofinansowania i jedynie na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie przedmiotowych wydatków.

3. Czy w kolumnie „Wymiar czasu pracy” znajdującej się w punkcie 3.6 Oferty należy również podawać formę zatrudnienia (tj. rodzaj zawartej umowy)?

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania oferty na prowadzenie RO EFS”, kolumna „Wymiar czasu pracy” znajdująca się w punkcie 3.6 Oferty dotyczy jedynie czasu pracy przewidzianego dla danego stanowiska (bez wskazania formy zatrudnienia).

4. W którym zakresie tematycznym określonym w „Standardach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego” mieszczą się szkolenia z zakresu public relations i współpracy z mediami w ramach projektów realizowanych z PO KL oraz kto może je prowadzić?

Szkolenia z zakresu public relations oraz współpracy z mediami w ramach projektów realizowanych z PO KL mieszczą się w zakresie tematycznym nr 3 wyszczególnionym w „Standardach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego” i w związku z tym mogą być prowadzone wyłącznie przez trenerów kluczowych. Tematyka przedmiotowych szkoleń jest bowiem ściśle związana z zagadnieniami m.in. informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Czy, w związku z wymogiem określonym w „Standardach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego” (pkt 4.1), zgodnie z którym rolę Regionalnego Ośrodka EFS może pełnić podmiot, który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów współfinansowanych ze środków europejskich, do takich projektów można również zaliczyć projekty realizowane przez personel instytucji ubiegającej się o pełnienie funkcji RO EFS-u?

Zgodnie ze „Standardami działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego” (pkt 4.1), rolę Regionalnego Ośrodka EFS może pełnić podmiot, który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Natomiast kadra instytucji stanowi potencjalny personel Ośrodka.

6. Czy na etapie składania ofert personel kluczowy Ośrodka musi posiadać akredytację KO EFS-u?

Uzyskanie przez personel kluczowy certyfikacji przez Krajowy Ośrodek EFS może nastąpić po otrzymaniu dofinansowania przez Ośrodek. Tym niemniej, zgodnie ze Standardami (pkt 2.
Certyfikacja personelu oraz Regionalnych Ośrodków EFS) oraz Regulaminem Komisji Oceny Ofert w ramach konkursu na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, IP może zwrócić się do Krajowego Ośrodka EFS o weryfikację wiedzy i kompetencji osób wskazanych do pełnienia określonych funkcji w projekcie, w tym również na etapie ubiegania się podmiotu o pełnienie roli Regionalnego Ośrodka EFS, poprzez przeprowadzenie testu wiedzy/kompetencji.
Ponadto, należy zaznaczyć, iż w momencie składania oferty, personel podmiotu ubiegającego się o status RO EFS musi spełniać pozostałe warunki opisane w Standardach.

7. Jaką datę należy podać wypełniając załącznik do Oferty dotyczący zobowiązania personelu kluczowego?

Zgodnie z „Wytycznymi dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS”, oferta złożona w konkursie obejmować powinna działania do końca 2008 r. W związku z tym, Deklaracja gotowości do pełnienia obowiązków związanych z powierzoną funkcją powinna obejmować okres od planowanej daty rozpoczęcia działalności do 31.12.2008 r. Tym niemniej, Oferent składając ofertę w niniejszym konkursie deklaruje chęć prowadzenia Regionalnego Ośrodka EFS w okresie od podpisania umowy do końca 2010 roku.

8. Czy przez informację umieszczoną w ogłoszeniu o konkursie: Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs należy rozumieć, że brana jest pod uwagę kolejność wpływu ofert do Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

Zgodnie z „Wytycznymi dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS”, termin składania ofert został wyznaczony do 27 września 2008 roku – 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, tj. 28 sierpnia 2008 r. Uwzględniając jednak fakt, iż 27 września br. przypada w sobotę, termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 września 2008 roku. W związku z tym, ocenie poddane zostaną oferty, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy do 29.09.2008 r. w godzinach urzędowania jednostki (tj. do godz. 15:30). Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która m.in. musi być opatrzona następującym sformułowaniem: “Oferta na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w ……….(należy wpisać miasto) nie otwierać przed upływem terminu składania ofert tj. 29 września 2008 r.”.

9. Czy ta sama osoba może występować na stanowisku trenera kluczowego w ofercie dwóch różnych instytucji np. z Poznania i Leszna?

Zgodnie z „Ofertą na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego” - nie określono wymiaru czasu pracy trenera kluczowego, a jedynie formę zatrudnienia – umowa cywilno-prawna. W związku z powyższym, jedna osoba może pełnić funkcję trenera kluczowego w obu RO EFS-ach. Tym niemniej, zgodnie ze „Standardami działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego”, personel kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS zobowiązany jest do złożenia wymaganych deklaracji w zakresie m.in. nie przekraczania pensum czasu pracy na rzecz sieci RO EFS – tzn. 22 dni robocze w miesiącu. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Ponadto, należy zaznaczyć, iż w momencie składania oferty, personel podmiotu ubiegającego się o status RO EFS musi spełniać pozostałe warunki opisane w Standardach.

10. Czy do wymogu dotyczącego posiadania przez podmiot ubiegający się o status Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów współfinansowanych ze środków europejskich można wliczyć projekt, dla którego planuje się zawarcie umowy o dofinansowanie?

Zgodnie ze „Standardami działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego” (pkt 4.1), rolę Regionalnego Ośrodka EFS może pełnić podmiot, który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W związku z tym, decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz promesa zawarcia Umowy o dofinansowanie nie stanowią podstawy do uznania, iż powyższy warunek został w pełni spełniony. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z „Instrukcją wypełniania oferty na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS”, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/ projektów należy przedstawić w formie wykazu projektów zawierającego m.in. ocenę ich efektywności.