Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. "Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy"

data publikacji: 28-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma Centrum Badań Stosowanych ULTEX Ankieter Sp. z o.o., zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie lipiec - listopad 2012 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele badania obejmowały:

  1. Ocenę efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorstw, realizowanych w ramach Poddziałań 8.1.1 i 8.1.2 PO KL. 
  2. Ocenę efektywności i skuteczności projektów outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL z perspektywy uczestników projektów. 
  3. Ocenę efektywności i skuteczności projektów szkoleniowych/staży realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL z perspektywy grup docelowych (tj. przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni).

Wyniki przedmiotowego badania ewaluacyjnego interwencji podejmowanych w ramach Poddziałania 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.2.1 Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL umożliwią racjonalne programowanie działań w kolejnych latach wdrażania programów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: