Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Unieważnienie konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/12

data publikacji: 31-01-2013

Unieważniony został konkurs zamknięty PO KL/9.6.2/1/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z ukazaniem się interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL, dotyczącej weryfikacji racjonalności wydatków ponoszonych w ramach projektów, w których zastosowano uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe), Instytucja Pośrednicząca PO KL, podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/12.

Podejmując przedmiotową decyzję Instytucja Organizująca Konkurs, wzięła pod uwagę możliwość odrzucenia znaczącej liczby złożonych projektów, z uwagi na konieczność obniżenia wartości projektu, w trakcie negocjacji o więcej niż 25%.
Ponadto podejmując przedmiotową decyzję, Instytucja Pośrednicząca PO KL miała na uwadze możliwość weryfikacji, przez Projektodawców, budżetu projektu zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.2/1/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych zostanie ponownie ogłoszony w 2013 roku. Informacja o terminie ponownego naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w Planie Działania dla Priorytetu IX na 2013 rok.

Konkurs zamknięty PO KL/9.6.2/1/12

data publikacji: 28-11-2012

W terminie od 28.11.2012 r. do 31.12.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursu zamkniętego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.6  Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2  Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
 
od dnia 28.11.2012 r. od godziny 7.30
do dnia 31.12.2012 r. do godziny 15.30
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.     Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr   PO KL/9.6.2/1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Nie dotyczy
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:
11 989 825,40 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.6.2/1/12.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.6.2/1/12.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/12.
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest            w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa