Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/PO KL/8/E.1.1/12

data publikacji: 28-11-2012

W terminie od 28.11.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

 
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 28.11.2012 r.
do dnia 14.01.2013 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się partnerzy społeczni - związki pracodawców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach pracodawców - Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm. oraz ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemiośle - Dz. U. z 2002 Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i związki zawodowe (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 6.2.1, 6.3.1 i 6.4.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1.   Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych
* dotyczy projektów zawierających pomoc de minimis, w przypadku projektów zawierających elementy pomocy publicznej innej niż de minimis wymagany jest wkład własny.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
Nie dotyczy.
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota:
5 000 000,00 PLN

Dokumentacja konkursowa