Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL (po odwołaniach)

data publikacji: 28-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 07 września 2012r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Do pobrania: