Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11 z komponentem ponadnarodowym dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia skład Komisji Oceny Projektów:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Anna Chmielewska
Swarzędz
3.
Ewa Rybarczyk
Poznań
4.
Monika Walkowiak
Poznań
5.
Jan Wilkanowicz
Śrem
6.
Anna Koebsch
Poznań
7.
Jadwiga Skórzewska - Tonder
Buk
8.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
9.
Mariola Przybylska
Poznań
10.
Izabela Biernat
Poznań
11.
Justyna Koper
Kostrzyn
12.
Urszula Pendulak
Poznań
13.
Anna Zydorek
Poznań
14.
Anna Siudyła
Poznań