Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej

data publikacji: 07-12-2012

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. poz. 1221), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia zostało rozszerzone grono podmiotów objętych obowiązkiem przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy on-line za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej). Sprawozdania powinny być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem aplikacji począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. Powyższy obowiązek dotyczy podmiotów, które w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia posiadają uprawnienia do samodzielnego udzielania pomocy na podstawie zawartych umów na dofinansowanie projektów wiążących się z udzielaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r., przedsiębiorcy oraz inne podmioty (np. fundacje, stowarzyszenia), którym zostały przyzna¬ne kompetencje do udzielania pomocy, stanowią kolejną grupę, na którą nakłada się obowiązek przekazywania sprawozdań w systemie on-line, za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej). Należy jednocześnie zaznaczyć, że nie zmienia się zakres sprawozdań, lecz jedynie sposób przekazywania informacji o udzielonej pomocy. Sprawozdania okresowe sporządzane na arkuszu programu Excel i przekazywane drogą elektroniczną zostaną zastąpione sprawozdaniami przekazywanymi na bieżąco z wykorzystaniem aplikacji internetowej.

Podmioty, którym przyznane zostały kompetencje do udzielania pomocy na podstawie zawartych umów z organami administracji publicznej, tj. m.in.: beneficjenci programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych są zobowiązane wystąpić w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o nadanie loginu i hasła. Wszelkie informacje na ten temat oraz wzór wniosku dostępne są na stronie Internetowej www.uokik.gov.pl w dziale Pomoc publiczna - Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. Należy oczywiście podkreślić, że o login i hasło nie występują podmioty, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia już taki login i hasło posiadają.

Na ww. stronie znajduje się również Instrukcja użytkowania systemu SHRIMP, wyjaśniająca sposób instalacji aplikacji oraz wprowadzania za jej pomocą danych o udzielonej pomocy, a także numery telefonów i adres poczty elektronicznej, pod którym można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

Podmioty rozpoczynające korzystanie z aplikacji SHRIMP na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. przekazują sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub informacje o nieudzieleniu takiej pomocy, wyłącznie za pośrednictwem aplikacji, począwszy od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2013 r. w terminie określonym w odrębnych przepisach (obecnie jest to 30 dni od dnia udzielenia pomocy)*. Dotyczy to również wszelkich korekt sprawozdań i to zarówno tych odnoszących się do okresów sprzed dnia 1 stycznia 2013 roku, jak i tych odnoszących się do okresów po dniu 1 stycznia 2013 roku. Jednocześnie przypominam o obowiązku sporządzenia w dotychczasowej formie (tj. na arkuszach programu Excel) sprawozdania za IV kwartał i rocznego za 2012 rok.

Należy zaznaczyć, iż aplikacja SHRIMP nie służy do wykazywania informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie, którą wykazuje się w sprawozdaniach przekazywanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani też do wykazywania zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, które wykazuje się w sprawozdaniach przekazywanych do Ministerstwa Finansów.

W związku z realizowanym wdrożeniem przedsiębiorców oraz innych podmiotów do aplikacji SHRIMP Instytucja Pośrednicząca poniżej przedstawia informacje na temat funkcji, które mogą być wykorzystane przez te podmioty w przypadku udzielania przez nie pomocy. Aplikacja SHRIMP ma pełnić w przyszłości rolę centralnego rejestru pomocy de minimis służącego do monitorowania udzielonej pomocy de minimis, docelowo zastępując funkcjonujący obecnie system zaświadczeń/oświadczeń. Jednakże już teraz, w związku z coraz większym stopniem kompletności** i aktualności danych zawartych w aplikacji SHRIMP, celowe jest wykorzystywanie możliwości jakie daje aplikacja. Jedną z funkcji tej aplikacji, która może być przydatna do dokonywania weryfikacji informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, jest automatyczne sporządzanie raportu o pomocy de minimis udzielonej konkretnemu beneficjentowi i wprowadzonej do aplikacji SHRIMP. Umożliwia ona sprawdzenie, czy planowana pomoc nie spowoduje przekroczenia limitu pomocy de minimis. Należy jednak zaznaczyć, iż obecnie raport taki należy wykorzystywać jedynie pomocniczo, bowiem dane nie są jeszcze wprowadzane do aplikacji w czasie rzeczywistym (w dniu udzielenia tej pomocy) i do końca 2012 r. nie będą obejmować wszystkich podmiotów udzielających pomocy. Zatem raport uzyskany z systemu może nie zawierać wszystkich przypadków pomocy, którą uzyskał dany przedsiębiorca (ze względu na niewprowadzenie ich jeszcze do systemu).

Oznacza to, iż w przypadku gdy z uzyskanego raportu de minimis wynika, że pomoc uzyskana przez danego przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku oraz 2 poprzedzających lat przekracza już limit pomocy de minimis, nie można jednak mu udzielić kolejnej pomocy de minimis. Jedynym wyjątkiem może być przypadek błędnego wprowadzenia danych do systemu SHRIMP przez podmiot udzielający pomocy, wówczas – jeżeli przedsiębiorca kwestionuje prawidłowość uzyskanych z aplikacji SHRIP danych – powinien on zwrócić się do odpowiedniego podmiotu udzielającego pomocy w celu ustalenia prawidłowej wielkości udzielonej pomocy i ewentualnego dokonania korekty w aplikacji SHRIMP. Natomiast w przypadku, gdy z uzyskanego raportu de minimis wynika, iż limit nie zostanie przekroczony, należy pamiętać, iż część danych może jeszcze nie być wprowadzona do aplikacji SHRIMP i w związku z tym nie zostanie uwzględniona w tym zestawieniu (ze względu na 30-dniowy termin na wprowadzenie informacji o udzielonej pomocy do systemu oraz niepodłączenie jeszcze do systemu wszystkich podmiotów udzielających pomocy).

W takim przypadku ustalając wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis należy posługiwać się przedstawionymi przez beneficjenta zaświadczeniami (oświadczeniami) o udzielonej pomocy de minimis, sprawdzając jedynie przy pomocy wygenerowanego raportu, czy przedsiębiorca przedstawiając zaświadczenia (lub oświadczenia) nie pominął jakiegoś przypadku uzyskanej pomocy de minimis.

Omawiana funkcja aplikacji SHRIMP może być również pomocna przy sprawdzaniu dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis w kontekście trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Jeśli bowiem z raportu wynika, iż przedsiębiorca otrzymał w ostatnim czasie (np. w ciągu ostatnich 2 lat) pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, może to świadczyć o tym, że znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co wykluczałoby możliwość udzielenia mu pomocy de minimis. W celu sprawdzenia, czy przedsiębiorcy udzielono pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, należy użyć funkcji automatycznego sporządzania raportu o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę z wyłączoną opcją „Tylko pomoc de minimis”. Spowoduje to wygenerowanie raportu uwzględniającego wszelką otrzymaną przez niego pomoc, w tym również ewentualną pomoc na ratowanie (kod przeznaczenia pomocy a15) lub restrukturyzację (kod przeznaczenia pomocy a16). Analizując otrzymane dane należy jednak mieć na uwadze ww. zastrzeżenia co do kompletności, informacji zawartych w bazie danych aplikacji SHRIMP, związane z trwającym procesem wdrażania systemu, jak również fakt, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy mogła ulec zmianie od dnia udzielenia mu takiej pomocy. Sporządzenie ww. raportu nie zwalnia zatem organu od obowiązku analizy przedstawionych przez przedsiębiorcę informacji, w szczególności sprawozdań finansowych.

*) Obowiązujący termin przekazania sprawozdania o pomocy w ciągu 30 dni od dnia jej udzielenia został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952, z późn. zm,). Obecnie trwają prace nad zmianą tego rozporządzenia, polegającą m. in. na wprowadzeniu krótszego terminu sprawozdawczego. Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie planowane jest na dzień 1 stycznia 2013 roku. Należy mieć na uwadze, że wszelkie odwołania w niniejszym piśmie do terminu 30-dniowego dotyczą stanu prawnego obowiązującego w 2012 roku.

**) Aktualnie baza danych utworzona w aplikacji SHRIMP, w szczególności: 
- nie obejmuje jeszcze sprawozdań za 2012 rok podmiotów, które przekazują sprawozdania za 2012 rok jeszcze w formie tradycyjnej, tj. na arkuszu programu Excel – dotyczy to obecnie wdrażanych podmiotów (dane z tych sprawozdań zostaną wczytane przez UOKIK do bazy SHRIMP po przeprowadzeniu weryfikacji ich sprawozdań rocznych za 2012 rok);
- może nie obejmować wszystkich sprawozdań o pomocy udzielonej w ciągu ostatnich 30 dni.