Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12

data publikacji: 08-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej rozpocznie się w dniu 17 grudnia br.

Na w/w posiedzenie skierowane zostaną wyłącznie poprawne formalnie wnioski
o dofinansowanie projektu złożone do dnia 07 grudnia 2012 r. włącznie.

Z zastrzeżeniem, iż na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane również wnioski poprawnie uzupełnione i/lub skorygowane, które wpłynęły do IOK najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia posiedzenia KOP.
Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.