Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Modyfikacja wzóru umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

data publikacji: 18-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż modyfikacji ulega wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej stanowiący załącznik nr 8.4 do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie związane z zamiarem podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. Zmianie ulega § 2 Finansowanie dotacji i płatności, ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Całkowita kwota dotacji wynosi nie więcej niż ………….PLN (słownie: ………….PLN), co stanowi nie więcej niż …………% całkowitych wydatków inwestycyjnych.”

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje jednocześnie, iż pozostałe postanowienia umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie ulegają zmianie.