Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej

data publikacji: 21-12-2012

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2012 r. (znak: DPR-V-42111-43-BW/MŻ/12(4102689)), w którym znajduje się stanowisko w zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r., Nr 160, poz. 1080, ze zm.) w kontekście wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przed końcem roku kalendarzowego, za który to wynagrodzenie przysługuje, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej wypłaca się co do zasady po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego (art. 5 ust. 2 ww. ustawy). Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia jest możliwa tylko w jednym przypadku, tj. w związku z likwidacją pracodawcy (zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy). W związku z powyższym nieaktualne staje się stanowisko IZ PO KL z dnia 27 czerwca 2012 r. (znak: DZF-IV-82252-342-MU/12) w zakresie możliwości wcześniejszej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego przed końcem roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, w sytuacji ustania stosunku pracy przed końcem roku z powodu innego niż likwidacja pracodawcy.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała stosownych zmian w zapisach „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”, który zamieszczony jest na stronie www.efs.gov.pl w części Interpretacje Instytucji Zarządzającej, w zakresie możliwości wcześniejszej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tylko w przypadku likwidacji pracodawcy zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.