Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korekta listy rankingowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12

data publikacji: 27-12-2012

W związku z błędem popełnionym podczas oceny merytorycznej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia korektę listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach ogólnej puli środków, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 16.05 - 19.11.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Korekta dotyczy projektu o numerze POKL.08.01.01-30-103/12 złożonego przez INSTALBUD sp. z o.o., który na liście rankingowej ogłoszonej przez WUP w Poznaniu w dniu 21.11.2012 r. zajął 32 miejsce, uzyskując łącznie 109,5 punktów. W związku z niespełnieniem przez w/w wniosek kryteriów horyzontalnych nie został rekomendowany do otrzymania dofinansowania i otrzymał 0 punktów. Powyższa zmiana powoduje, iż dofinansowanie zostaje przyznane projektowi z kolejnego miejsca listy rankingowej.

Do pobrania: