Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantów – nabór wniosków

data publikacji: 28-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumenty

Zgodnie z § 4 Regulaminu Stypendialnego warunkiem ubiegania się o stypendium
i wsparcie towarzyszące jest złożenie przez doktoranta następujących dokumentów:

 1. Wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego – załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego (do pobrania: .doc); 
 2. zawodowego/naukowego curriculum vitae (CV), czytelnie (tzn. pełnym imieniem i nazwiskiem) podpisanego przez Wnioskującego, 
 3. oryginał zaświadczenia z jednostki organizacyjnej uczelni lub jednostki naukowej, wydany nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku, który:
  • potwierdza, że Wnioskujący jest uczestnikiem studiów doktoranckich w rozumieniu § 2 pkt 1 ppkt a Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać, na którym roku studiów jest obecnie Doktorant lub 
  • potwierdza wszczęcie przewodu doktorskiego Wnioskującego, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt b Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać datę otwarcia przewodu doktorskiego;
 4. wersji elektronicznej Wniosku zawierającej skan Wniosku oraz skany wszystkich ww. dokumentów. Muszą być one zapisane na płycie CD/DVD w osobnych plikach w formacie PDF. Płytę należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Imię i nazwisko, tytuł rozprawy doktorskiej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu Stypendialnego w trakcie oceny wniosku będą brane pod uwagę wyłącznie ww. dokumenty.

Termin

Wnioski można składać w terminie od 28 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. włącznie.

Miejsce składania wniosków

Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Stypendia dla doktorantów”:

 • osobiście w Sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu
  (budynek C, ul. Św. Wawrzyńca 3a, 60-539 Poznań);
  lub 
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (decyduje data wpływu Wniosku do WUP w Poznaniu).

Spotkanie informacyjne

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w dniu 8 stycznia 2013 r. w sali nr 55 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek B) w godzinach od 9:00 – 14:30 odbędą się spotkania (w podziale na grupy) dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Podczas spotkań zostaną przedstawione warunki ubiegania się o stypendium i wsparcie towarzyszące, w tym dokumenty niezbędne w procedurze aplikacyjnej. Udział w spotkaniach jest nieobowiązkowy.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 • 9:00 – 10:30 – I grupa 
 • 11:00 – 12:30 – II grupa 
 • 13:00 – 14:30 – III grupa

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej doktoranci@wup.poznan.pl do dnia 4 stycznia 2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedmiotowym spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Do pobrania:

Kontakt

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego