Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca okresów realizacji projektów i terminów wydatkowania środków PO KL

data publikacji: 28-12-2012

W związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i koniecznością realizacji celów założonych dla całego Programu, w tym spełnieniem zasady n+3/n+2 na poziomie osi priorytetowych dla komponentu regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę na konieczność rzetelnego i dokładnego planowania wydatków i kwot wnioskowanych w sporządzanych Harmonogramach płatności oraz zintensyfikowania działań w realizowanych projektach. Szczególną uwagę zwrócić należy na terminowe rozliczanie wydatków. Instytucja Pośrednicząca będzie, co do zasady, negatywnie ustosunkowywać się do przesunięć okresów realizacji projektów czy wydatkowania środków na terminy późniejsze.