Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie zastosowania w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 instrumentów aktywizacji zawodowej

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie zastosowania w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 instrumentu aktywizacji zawodowej: praca (zatrudnienie), praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie (również w przedsiębiorstwie).

Praktyki

W odniesieniu do praktyk IZ PO KL rekomenduje, aby praktyki trwały nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 3 miesiące. Za kwalifikowalne można uznać koszty niezbędne do odbycia praktyki przez uczestnika projektu. W przypadku praktyk, IZ PO KL nie rekomenduje stosowania wypłaty stypendium. Przykładowy katalog kosztów:

 • Koszty przejazdu do miejsca praktyki i z powrotem do miejsca zamieszkania, 
 • Koszty szkolenia BHP i szkolenia przygotowującego do odbycia praktyki na danym stanowisku pracy, 
 • Koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie odbywała się praktyka (z uwzględnieniem zasad cross-financingu), 
 • Koszty zakwaterowania w miejscu praktyki, jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem stałego zamieszkania uczestnika projektu i ze względu na odległość miejsca odbywania praktyki od miejsca zamieszkania nie są możliwe codzienne dojazdy, 
 • Koszty wynagrodzenia opiekuna praktyki, proporcjonalnie do liczby godzin poświęconych praktykom.

Staże

Przy realizacji staży beneficjenci systemowi mogą stosować przepisy dotyczące staży określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zastosowanie ww. ustawy jest rekomendowane w odniesieniu do projektów systemowych realizowanych przez OPS/PCPR w partnerstwie projektowym z Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie PUP został przewidziany do realizacji zadań związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych, realizacją usług wspierających aktywizację zawodową oraz praktycznym przygotowaniem do wykonywania zadań w miejscu pracy w formie staży. W przypadku realizacji staży w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucje rynku pracy za kwalifikowane uznaje się wydatki ponoszone w wysokości i na zasadach stosowanych w odniesieniu do Funduszy Pracy na podstawie ww. ustawy.

W odniesieniu do beneficjentów, którzy nie zdecydują się na realizację staży w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, IZ PO KL rekomenduje zastosowanie takich samych warunków odbywania staży, jakie są określone przez IP dla projektów konkursowych.

IZ PO KL rekomenduje, aby staże realizowane w ramach projektów systemowych trwały nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy.

Za kwalifikowane można uznać koszty niezbędne do odbycia stażu przez uczestnika projektu. Przykładowy katalog kosztów:

 • Koszty stypendium stażowego (przy czym wysokość miesięcznego stypendium nie może być wyższa niż kwota minimalna wynagrodzenia), 
 • Koszty przejazdu do miejsca stażu i z powrotem do miejsca zamieszkania, 
 • Koszty szkolenia BHP i szkolenia przygotowującego do odbycia stażu na danym stanowisku pracy, 
 • Koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenia stanowiska pracy
  i przystosowania go do potrzeb uczestnika (z uwzględnieniem zasad cross-financingu), 
 • Koszty zakwaterowania w miejscu stażu, jeżeli odbywa się on poza miejscem stałego zamieszkania uczestnika projektu i ze względu na odległość od miejsca zamieszkania nie są możliwe codzienne dojazdy, 
 • Koszty wynagrodzenia opiekuna stażu, proporcjonalnie do liczby godzin poświęconych stażyście/stażystom.

Zatrudnienie (praca)

W odniesieniu do tej formy wsparcia możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika projektu w spółdzielni socjalnej lub w innym podmiocie. Zatrudnienie może odbywać się na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. IZ PO KL rekomenduje, aby zatrudnienie trwało nie krócej niż 3 miesiące, a wysokość wynagrodzenia odpowiadała stawkom stosowanym u danego pracodawcy na danym stanowisku pracy. W przypadku zastosowania zatrudnienia jako formy wsparcia uczestników projektu zastosowanie mają zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). Za kwalifikowalne można uznać koszty niezbędne do zatrudnienia uczestnika projektu przez pracodawcę. Przykładowy katalog kosztów:

 • Koszty wynagrodzenia (przy czym wysokość wynagrodzenia odpowiada stawkom stosowanym u danego pracodawcy na danym stanowisku pracy), 
 • Koszty przejazdu do miejsca pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania, 
 • Koszty szkolenia BHP i szkolenia przygotowującego do pracy na danym stanowisku pracy, 
 • Koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenia stanowiska pracy
  i przystosowania go do potrzeb uczestnika (z uwzględnieniem zasad cross-financingu), 
 • Koszty zakwaterowania w miejscu pracy, jeżeli jest ono poza miejscem stałego zamieszkania uczestnika projektu i ze względu na odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania nie są możliwe codzienne dojazdy.

Ponadto, uprzejmie informuję, że w nowelizowanych obecnie Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w ramach PO KL (dalej Zasady) zmianie ulegnie zapis z rozdziału 5.3 pkt 9, na podstawie którego instrument praca (zatrudnienie), praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie (również w przedsiębiorstwie) będzie mógł być kontynuowany w kolejnym roku jako jedyny instrument, dla którego przysługiwać będzie pełna kwota kalkulowanego kosztu wsparcia na osobę.

Jednocześnie odnosząc się do sposobu interpretacji kryterium dostępu zapisanego w Planach działania dla Priorytetu VII na 2013 rok: W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy lub staży lub praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu, należy zauważyć, że przywołany w treści kryterium instrument będzie miał zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu, beneficjent systemowy zdiagnozuje potrzebę jego zastosowania. Wykorzystanie instrumentu powinno wynikać z przyjętej dla danego uczestnika ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.

Ponadto uprzejmie informuję, że powyższe kryterium dostępu może być uznane za spełnione na podstawie deklaracji projektodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie, a następnie weryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą na etapie realizacji projektu na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta systemowego tj. na podstawie wniosku o płatność. Pogłębiona weryfikacja na etapie rozliczania projektu będzie polegać ponadto na sprawdzeniu faktu, czy beneficjent nie wykluczył odgórnie tej formy wsparcia spośród katalogu instrumentów aktywizacyjnych oferowanego uczestnikom projektów w Działaniach 7.1.1 i 7.1.2.

Biorąc pod uwagę otrzymane w dniu 27 listopada 2012 r. szczegółowe zalecenia Instytucji Zarządzającej odnośnie organizacji pracy (zatrudnienia), praktyk lub staży w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie (również w przedsiębiorstwie) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podkreśla, iż Beneficjent podczas organizacji w/w formy wsparcia może korzystać z dostępnych Wytycznych w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, praktyk zawodowych, szkoleń/kursów oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z marca 2012 r., dostępnych na stronie www.efs.wup.poznan.pl. Jednocześnie w przypadku tworzenia przez Beneficjenta nowych regulaminów po 1 stycznia 2013 r. należy tworzyć je w oparciu o nowe Wytyczne wskazane w w/w piśmie.