Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA)

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL udostępniła wersję 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostosowaną do zmian w systemie realizacji PO KL, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zakres wprowadzanych w GWA zmian obejmuje między innymi:

  • aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu – zgodnie z Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.; 
  • dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL do zapisów obowiązujących wersji PO KL i Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013; 
  • zmiany w słownikach powiatów i gmin dla miasta Wałbrzycha w związku z przywróceniem miastu statusu miasta na prawach powiatu; 
  • zapewnienie obsługi przez GWA wniosków utworzonych w aktualnej wersji 7.5; 
  • aktualizację zintegrowanej z GWA Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL. Aktualizacja instrukcji ma charakter dostosowujący do zapisów innych dokumentów opracowanych przez IZ PO KL i obejmuje doprecyzowanie zapisów w zakresie Grupy Sterującej powoływanej w projektach systemowych i partnerskich; projektów realizowanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków; sporządzania opisu kadry zaangażowanej w realizację projektu w kontekście obowiązków, które będą wykonywały osoby samozatrudnione lub osoby współpracujące oraz wkładu prywatnego.

Nowa wersja instrukcji obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe ogłaszane od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych do oceny od dnia 1 stycznia 2013 r.

Generator w wersji 8.6 dostępny jest pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86 i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Tym samym od dnia 1 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą składane w nowej wersji GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

Ze względu na niewielki charakter zmian w Programie została zapewniona możliwość edycji wniosku z wersji 7.5 GWA w wersji 8.6, dzięki czemu nie będzie konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się suma kontrolna.

Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.6 w wersji off-line (Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor) zostanie udostępniony użytkownikom pod koniec stycznia 2013 r.

Równocześnie WUP w Poznaniu przypomina o działającej usłudze wsparcia technicznego (Help-Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod numerem telefonu: 32 352-45-60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.