Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą PO KL

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

  1. Doprecyzowanie zapisów dotyczących powoływania partnerstw podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (pkt 3, 17, 27, 28 i 35). 
  2. Doprecyzowanie zapisu stanowiącego, że idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa (pkt 7). 
  3. Zmianę regulacji dotyczących Grupy Sterującej w projektach partnerskich – zastąpienie słowa „kontrola” określeniem „bieżąca weryfikacja postępów realizacji projektu” i wprowadzenie zapisu, że z każdego spotkania Grupy Sterującej sporządzana jest notatka (pkt 13). 
  4. Doprecyzowanie katalogu sytuacji, w których, ze względu na występowanie określonych relacji między partnerami, nie może zostać zawarte partnerstwo (pkt 16). 
  5. Wprowadzenie zasad postępowania w sytuacji rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (pkt 18). 
  6. Wprowadzenie taryfikatora korekt w zakresie uchybień dotyczących wyboru partnera na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (pkt 37 i Załącznik nr 2). 
  7. Wprowadzenie zapisu, że do projektu realizowanego w partnerstwie może zostać wprowadzony dodatkowy, nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie partner, pod warunkiem, że nie jest rozszerzany rodzaj zadań przewidzianych do realizacji w projekcie w ramach partnerstwa (pkt 43). 
  8. Modyfikację par. 4. Zakres zadań Partnerów i obecnego par. 6. Organizacja wewnętrzna Partnerstwa oraz usunięcie dotychczasowego par. 6. Personel partnerstwa, a także zmianę niektórych innych postanowień umownych we wzorze minimalnego zakresu umowy partnerskiej (Załącznik nr 1). Powyższe zmiany wynikają z rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Projekty partnerskie w ramach PO KL w województwie opolskim, a także z uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Zapisy nowej wersji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez IZ PO KL obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.

Do pobrania: