Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad finansowania PO KL

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 grudnia 2012 r. wiceminister rozwoju regionalnego Pan Paweł Orłowski zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Podstawowe zmiany w powyższym dokumencie dotyczą Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności:

  1. Rozwiązywania z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu na podstawie par. 25 ust. 1 lub 2 lub par. 26 - do Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wprowadzono par. 27a, zgodnie z którym w sytuacji kiedy rozwiązanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu nastąpi na podstawie par. 25 ust. 1 lub 2 lub par. 26 obowiązki beneficjenta dotyczące przychodów, trwałości, archiwizacji, kontroli, ochrony danych osobowych, informacji oraz praw autorskich w dalszym ciągu będą obowiązywały beneficjenta; 
  2. Sporów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie – doprecyzowano zapis par. 30 ust. 2 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wskazując, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami umowy, zaistniały spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2), za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych;
  3. Obowiązywania nowego taryfikatora Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby uzupełnienia Zasad finansowania PO KL o treści pochodzące z wydawanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL obowiązujących interpretacji dotyczących istotnych kwestii finansowych, w szczególności w zakresie:

  • stosowania uproszczonych metod rozliczania w projektach realizowanych w ramach PO KL, w tym kwot ryczałtowych, stawek jednostkowych oraz zryczałtowanych kosztów pośrednich; 
  • doprecyzowania zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu oraz osób zaangażowanych w ramach kosztów pośrednich w ramach projektów PO KL; 
  • sposobu naliczania odsetek w przypadku nieterminowego zwrotu środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu; 
  • doprecyzowania kwestii związanych ze zwrotem środków podlegających zwrotowi (wydatków niekwalifikowanych stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku o płatność, oszczędności, nieprawidłowości w rozumieniu systemu raportowania o nieprawidłowościach, zwrotów z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korekt finansowych).

Do pobrania: