Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach PO KL

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • instrumentu aktywizacji zawodowej w formie praktyk, staży i pracy spółdzielniach socjalnych lub w innych podmiotach - w związku z koniecznością wzmocnienia działań ukierunkowanych na praktyczne zdobywanie umiejętności, w szczególności przez osoby młode, 
  • zniesienia obowiązku przeprowadzenia w 2013 roku przez ROPS ewaluacji projektów systemowych OPS i PCPR, regionalne ośrodki polityki społecznej mogą przeprowadzić ewaluację, jednak nie jest ona obowiązkowa, podobnie jak nie jest obowiązkowe zastosowanie w ramach tej ewaluacji założeń do ewaluacji projektów systemowych opracowanych przez IZ PO KL na potrzeby ewaluacji prowadzonej w 2010 roku, 
  • zniesienia limitu 4 tyś. na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych). Wynagradzenie tych pracowników będzie odbywało się więc na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, 
  • wprowadzenia możliwości wypłaty stypendium szkoleniowego w przypadku szkoleń zawodowych, 
  • wprowadzenia obowiązku stosowania ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do instrumentów aktywnej integracji związanych z asystentem rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, 
  • wskazania, że za kwalifikowane mogą być uznane koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu.

Zasady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Do pobrania: