Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad kontroli w ramach PO KL

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

  1. doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli trwałości operacji/rezultatu(ów). Określona została metodologia wyboru projektów, tryb kontroli i obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie, 
  2. uszczegółowienie zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji projektu. Wprowadzenie tych zapisów związane jest bezpośrednio z obowiązkiem prowadzenia kontroli trwałości operacji i/lub rezultatu(ów), 
  3. wprowadzenie drobnych proceduralnych zmian do trybu kontroli (wydłużono termin na przekazywanie Informacji pokontrolnej, doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu wypełniania list sprawdzających),
  4. doprecyzowanie wzorów list sprawdzających do kontroli na miejscu w zakresie:
  • trwałości projektów i rezultatu(ów),
  • weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem lub na podstawie stawek jednostkowych, 
  • zamówień publicznych, 
  • zestawień maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO KL (tzw. widełek).

Do pobrania: