Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

data publikacji: 02-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 grudnia 2012 r. została zatwierdzona znowelizowana wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Zasad wynikają z potrzeby monitorowania instrumentów inżynierii finansowej. Ponadto, w związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP) doprecyzowano zapisy Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013 głównie pod kątem typów realizowanych projektów/operacji.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL należą:

 • dodanie nowych wskaźników do załączników do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność oraz do Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013; 
 • doprecyzowanie i uzupełnienie treści Instrukcji do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, oraz do załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność i Informacji miesięcznej PO KL; 
 • doprecyzowanie zakresu informacji przedstawianych w sprawozdaniach na temat komplementarności oraz realizowanych projektów systemowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki; 
 • dodanie w formularzu sprawozdań opisu istotnych problemów we wdrażaniu Działania/Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych; 
 • zweryfikowanie i ujednolicenie typów operacji w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013 do obowiązujących zapisów SzOP; 
 • doprecyzowanie metodologii i sposobu pomiaru części wskaźników w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.

Do pobrania:

 1. Informacja kwartalna z realizacji PO KL (.zip) 
 2. Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL (.doc)
 3. Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL (.xls)
 4. Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL (.doc)
 5. Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL (.doc)
 6. Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL (.xls)
 7. Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania (.doc)
 8. Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność (.xls)
 9. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (.pdf)