Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL

data publikacji: 03-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL został zatwierdzony przez Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 20 grudnia 2012 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do ww. dokumentu zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzony w SZOP obejmuje: 

 1. Priorytet I, w którym w Poddziałaniu 1.3.4 doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej w odniesieniu do osób opuszczających jednostki penitencjarne w związku warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary. 
 2. Priorytet II, w którym: w Poddziałaniu 2.1.2 doprecyzowano definicję funduszu szkoleniowego.
 3.  Priorytet III, w którym: w Poddziałaniu 3.3.3:
  • dodano nowy typ operacji: opracowywanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego, 
  • dodano nowy typ beneficjenta: Centrum Nauki Kopernik.
 4. Priorytet VI, w którym w Poddziałaniu 6.1.1:
  • rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 
  • doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, 
  • dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia). 
 5. Priorytet VII, w którym w Poddziałaniu 7.2.1 dodano nowy typ operacji: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
  W Poddziałaniu 7.4 dodano nowe typy operacji:
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia), 
  • specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, 
  • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania.
 6. Priorytet VIII, w którym w Poddziałaniu 8.1.2 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia),
  W Poddziałaniu 8.2.1 rozszerzono grupę docelową o pracowników dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 7. Priorytet IX, w którym w Poddziałaniu 9.1.2:
  • wprowadzono nowy typ operacji: staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, 
  • określono zasady realizacji staży.
 8. W Działaniu 9.2: 
  • wprowadzono nowy typ operacji: przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, 
  • określono zasady realizacji staży, 
  • wprowadzono możliwość pokrywania kosztów opiekuna stażysty w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych.
 9. W Działaniu 9.5 dokonano zmian w odniesieniu do typu operacji (projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), katalogu beneficjentów (organizacje pozarządowe) oraz grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2),

  W Poddziałaniu 9.6.1 wprowadzono możliwość realizacji pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Do pobrania: