Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (po proteście)

data publikacji: 08-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe, odbędzie się 14.01.2013 r.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosku, którego protest został pozytywnie rozpatrzony.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.