Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podsumowanie V edycji projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 14-11-2013

Od 15 sierpnia 2012 r. do 31 października 2013 r. została zrealizowana V edycja projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Celem głównym projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych w trakcie trwania projektu, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej 500 uczniom szczególnie uzdolnionym, napotykającym na bariery o charakterze ekonomicznym.

W ramach naboru do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęło 586 Wniosków o przyznanie stypendium. 402 złożyły uczennice a 164 uczniowie pobierający naukę w szkołach, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 497 wniosków. Na podstawie wyników oceny merytorycznej stworzono listę rankingową, w tym listę osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.
Spośród 497 stypendystów (335 uczennic i 162 uczniów) 208 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium to uczniowie gimnazjów, 177 uczniowie liceów, a 112 uczniowie zespołów szkół oraz techników. Największą grupę pod względem wieku stanowili uczniowie i uczennice urodzeni w 1996 r. - 164 osoby. Uczniowie, jako miejsce zamieszkania wskazali łącznie 36 powiatów w tym 4 miasta na prawach powiatu. Najwięcej uczestników projektu pochodziło z powiatu kaliskiego.

Analiza ankiet wypełnionych przez stypendystów wskazuje, że stypendium przyczyniło się do rozwoju edukacyjnego uczniów, wzrostu ich umiejętności o kluczowym znaczeniu na rynku pracy oraz poprawy samooceny. Aż 92% uczniów i uczennic potwierdziło, że środki pozyskane w ramach projektu w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę warunków do nauki oraz w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do dalszego rozwoju. Ponadto 77% stypendystów uważa, iż dzięki otrzymanemu stypendium wzrosły ich umiejętności i kompetencje zwiększające szanse na rynku pracy po zakończeniu nauki.

Ponad połowa stypendystów V edycji projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” zadeklarowała chęć uczestnictwa w kolejnej edycji projektu.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram konferencji podsumowującej V edycję projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

data publikacji: 18-09-2013

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL – podsumowanie V edycji

11 października 2013 r.
Dom Aukcyjny ADAM’S,
ul. J. Matejki 62, Poznań.

10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 - 10:25 Powitanie uczestników konferencji
10:25 - 11:00 Prezentacja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu
11:00 - 11.15 Przerwa
11:15 - 13.00 Wystąpienia stypendystów
13.00 - 13:15 Przerwa
13.15 - 13.45 Prezentacja głównych założeń kolejnej edycji projektu
13.45 - 14.30 Konsultacje indywidualne dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów w ramach kolejnej edycji projektu ( w tym Wniosku o przyznanie stypendium)
14.30 Zakończenie

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 18-09-2013

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji V edycji projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki osiągnięte w ramach V edycji, założenia do nowej VI edycji projektu oraz wystąpienia przygotowane przez uczniów, którzy otrzymali stypendium w ramach przedmiotowego projektu.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 09 października 2013 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania:

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Lista stypendystów w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL wybranych do przedstawienia prezentacji

data publikacji: 16-08-2013

                         

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

W związku ze zbliżającą się konferencją podsumowującą V edycję projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu publikuje Listę stypendystów wybranych do przedstawienia prezentacji:

Lp.
Imię i nazwisko
Temat wystąpienia
Szkoła
1.
Dominika Gola
Dlaczego pociąg jak jedzie to stuka?
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu
2.
Anna Daria Grzesiak-Walczak
Biomimikra – inżynieria przyszłości
I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży
3.
Kamil Heinrich
Białko zielonej fluorescencji jako cząsteczka reporterowa
I Liceum Ogólnokształcące
w Swarzędzu
4.
Jarosław Jeżyk
Różne oblicza prochu czarnego
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK
w Pniewach
5.
Marcin Kaczmarek
Sci-Fi możliwe w przyszłości? Tajemnice podróży kosmicznych
Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej
w Pniewach
6.
Patrycja Pietryka
Fizyka w medycynie
Gimnazjum w Zespole Szkół w Brdowie
7.
Agata Gęściak
Wnętrze człowieka ukazane okiem fotografii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie
8.
Anna Matysik
Stypendium jako forma motywacji do dalszej nauki
Liceum Ogólnokształcące
w Wolsztynie
9.
Patryk Pogorzelczyk
Komputer dawniej i dziś
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. we Lwówku
10.
Weronika Natalia Potarzycka
Fotografia cyfrowa
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, że harmonogram konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej we wrześniu br.


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - Sprawozdanie z realizacji IPREU oraz Ankieta

data publikacji: 07-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego we wrześniu br. wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie zobligowani do wypełnienia przesłanego formularza Sprawozdania z realizacji IPREU oraz Ankiety. Przedmiotowe dokumenty będą Państwo zobowiązani przesłać do siedziby WUP w Poznaniu, na adres: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W związku z powyższym nie należy składać do WUP w Poznaniu ww. dokumentów przed określonym terminem.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 7 pkt 1-5 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Poniesione wydatki muszą być zgodne z potrzebami naukowymi ucznia określonymi w IPREU. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez Opiekuna dydaktycznego. Opis przedmiotowych zmian wraz z uzasadnieniem należy zawrzeć w punkcie IV. 3 Sprawozdania z realizacji IPREU. Zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia ww. dokumentów do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium. W związku z powyższym nie należy przesyłać dokumentów księgowych (faktury, paragony, rachunki) potwierdzających poniesione wydatki do siedziby WUP w Poznaniu.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do konsultacji Regulaminu stypendialnego w ramach projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 26-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do konsultacji Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w roku szkolnym 2013/2014.

Termin konsultacji: uwagi można zgłaszać do dnia 4.10.2013 r.

Forma konsultacji: pisemna, poprzez wypełnienie Formularza konsultacji Regulaminu stypendialnego i wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: m.tomys@wup.poznan.pl lub poprzez złożenie w sekretariacie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, Budynek E.

Dodatkowych informacji dotyczących Regulaminu stypendialnego udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram konferencji podsumowującej V edycję projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

data publikacji: 18-09-2013

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL – podsumowanie V edycji

11 października 2013 r.
Dom Aukcyjny ADAM’S,
ul. J. Matejki 62, Poznań.

10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 - 10:25 Powitanie uczestników konferencji
10:25 - 11:00 Prezentacja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu
11:00 - 11.15 Przerwa
11:15 - 13.00 Wystąpienia stypendystów
13.00 - 13:15 Przerwa
13.15 - 13.45 Prezentacja głównych założeń kolejnej edycji projektu
13.45 - 14.30 Konsultacje indywidualne dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów w ramach kolejnej edycji projektu ( w tym Wniosku o przyznanie stypendium)
14.30 Zakończenie

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 18-09-2013

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji V edycji projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki osiągnięte w ramach V edycji, założenia do nowej VI edycji projektu oraz wystąpienia przygotowane przez uczniów, którzy otrzymali stypendium w ramach przedmiotowego projektu.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 09 października 2013 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania:

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Lista stypendystów w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL wybranych do przedstawienia prezentacji

data publikacji: 16-08-2013

                         

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

W związku ze zbliżającą się konferencją podsumowującą V edycję projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu publikuje Listę stypendystów wybranych do przedstawienia prezentacji:

Lp.
Imię i nazwisko
Temat wystąpienia
Szkoła
1.
Dominika Gola
Dlaczego pociąg jak jedzie to stuka?
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu
2.
Anna Daria Grzesiak-Walczak
Biomimikra – inżynieria przyszłości
I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży
3.
Kamil Heinrich
Białko zielonej fluorescencji jako cząsteczka reporterowa
I Liceum Ogólnokształcące
w Swarzędzu
4.
Jarosław Jeżyk
Różne oblicza prochu czarnego
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK
w Pniewach
5.
Marcin Kaczmarek
Sci-Fi możliwe w przyszłości? Tajemnice podróży kosmicznych
Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej
w Pniewach
6.
Patrycja Pietryka
Fizyka w medycynie
Gimnazjum w Zespole Szkół w Brdowie
7.
Agata Gęściak
Wnętrze człowieka ukazane okiem fotografii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie
8.
Anna Matysik
Stypendium jako forma motywacji do dalszej nauki
Liceum Ogólnokształcące
w Wolsztynie
9.
Patryk Pogorzelczyk
Komputer dawniej i dziś
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. we Lwówku
10.
Weronika Natalia Potarzycka
Fotografia cyfrowa
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, że harmonogram konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej we wrześniu br.


Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - Sprawozdanie z realizacji IPREU oraz Ankieta

data publikacji: 07-08-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego we wrześniu br. wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie zobligowani do wypełnienia przesłanego formularza Sprawozdania z realizacji IPREU oraz Ankiety. Przedmiotowe dokumenty będą Państwo zobowiązani przesłać do siedziby WUP w Poznaniu, na adres: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W związku z powyższym nie należy składać do WUP w Poznaniu ww. dokumentów przed określonym terminem.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 7 pkt 1-5 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Poniesione wydatki muszą być zgodne z potrzebami naukowymi ucznia określonymi w IPREU. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez Opiekuna dydaktycznego. Opis przedmiotowych zmian wraz z uzasadnieniem należy zawrzeć w punkcie IV. 3 Sprawozdania z realizacji IPREU. Zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia ww. dokumentów do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium. W związku z powyższym nie należy przesyłać dokumentów księgowych (faktury, paragony, rachunki) potwierdzających poniesione wydatki do siedziby WUP w Poznaniu.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca V edycję - "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 11-06-2013

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji V edycji projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca V edycję przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości przygotowania wystąpienia przez uczniów, którzy otrzymali stypendium w ramach przedmiotowego projektu. Wystąpienie powinno być związane z tematem należącym do dziedziny zainteresowań danego ucznia.

W zgłoszeniu, dostępnym poniżej, należy wskazać m.in. temat wystąpienia, jego charakter i krótki opis. Planowany czas trwania pojedynczego wystąpienia to max. 15 minut. Zgłoszenia zatwierdzone przez Opiekuna dydaktycznego należy przesłać do 30 czerwca 2013 r. na adres e-mail: a.mlodzinska@wup.poznan.pl lub na adres WUP w Poznaniu: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. WUP w Poznaniu dokona wyboru nadesłanych zgłoszeń udziału w konferencji.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Do pobrania: 

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony etap podpisywania Umów Stypendialnych i wypłaty przyznanych stypendiów - "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 11-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończony został etap podpisywania Umów Stypendialnych i wypłaty przyznanych stypendiów.

Jednocześnie WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 7 pkt 1-5 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Poniesione wydatki muszą być zgodne z potrzebami naukowymi ucznia określonymi w IPREU. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez Opiekuna dydaktycznego. Opis przedmiotowych zmian wraz z uzasadnieniem należy zawrzeć w punkcie IV. 3 Sprawozdania z realizacji IPREU. Wysyłka Sprawozdań z realizacji IPREU i Ankiet przewidziana jest w III kwartale br.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne oraz dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia ww. dokumentów do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 15-04-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie trwa etap weryfikacji i podpisywania nadesłanych Umów Stypendialnych. Zgodnie z § 6 pkt 4-7 Regulaminu Stypendialnego stypendium w kwocie 3 000,00 zł zostanie wypłacone w jednej transzy, w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Stypendialnej przez obie strony. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku WUP w Poznaniu.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 12-03-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 7 pkt 1 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. mieszczące się we wskazanych kategoriach zgodnie z § 7 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego.

Zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu Stypendialnego dopuszcza się możliwość zmiany kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie po konsultacji i akceptacji nowej kategorii wydatków przez Opiekuna dydaktycznego. Opis przedmiotowych zmian wraz z uzasadnieniem należy zawrzeć w punkcie IV. 3 Sprawozdania z realizacji IPREU.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznawane w ramach projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) są wolne od podatku. W związku z powyższym WUP w Poznaniu nie ma obowiązku wystawiania informacji o wysokości wypłacanego stypendium w celu rozliczenia się z osiąganych dochodów z właściwym urzędem skarbowym.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL – ogłoszenie Listy rankingowej

data publikacji: 14-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Oddział Projektów Własnych zakończył ocenę Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Łącznie oceniono 586 Wniosków, co pozwoliło na wyłonienie 497 osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

Załącznik:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 07-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 586 Wniosków o przyznanie stypendium. Spośród wszystkich złożonych Wniosków 118 zostało odesłanych do uzupełnienia. Zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu Stypendialnego Wnioski spełniające wszystkie kryteria w części A zostały przekazane do oceny w części B. Zgodnie z § 4 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny każdego Wniosku uczeń pełnoletni lub Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w I kwartale 2013 r.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór Wniosków w ramach projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 06-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że do Wniosku o przyznanie stypendium nie należy dołączać dokumentów (tj. np. zaświadczeń z Urzędów Skarbowych o wysokości dochodów), ani kserokopii tych dokumentów. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie ww. dochodu jest wyłącznie Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia w 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie stypendium, które należy złożyć do WUP w Poznaniu zgodnie z § 3 ust. 4 a) Regulaminu Stypendialnego.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program 9.1.3 PO KL – nabór Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 23-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego napotykających na bariery o charakterze ekonomicznym, w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wniosku
o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w terminie od dnia 24 października 2012 r. do dnia 22 listopada 2012 r. włącznie. Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku Wniosków nadsyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego.

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.