Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Piąte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 09-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że piąte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej rozpocznie się w dniu 17 stycznia br.

Na w/w posiedzenie skierowane zostaną wyłącznie poprawne formalnie wnioski
o dofinansowanie projektu złożone do dnia 31 grudnia 2012 r. włącznie.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.