Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przychód projektu w postaci wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego

data publikacji: 15-01-2013

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, informuje, iż przychód projektu stanowi każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu z tytułu opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat.

W związku z powyższym uzyskane ze środków projektu, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, należy potraktować jako przychód projektu. Ponadto w myśl podrozdziału 3.1.6 Wytycznych przychód uzyskany w ramach projektu podlega zwrotowi w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL.

Jednocześnie zgodnie z podrozdziałem 3.1 pkt 1 lit. c Wytycznych warunkiem kwalifikowania wydatków jest ich faktyczne poniesienie. Tym samym wydatkiem w ramach projektu może być wyłącznie ta część pobranej zaliczki na podatek dochodowy, która została odprowadzona do urzędu skarbowego.