Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantów – wersja elektroniczna wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego

data publikacji: 15-01-2013

W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych aplikowaniem o stypendium i wsparcie towarzyszące w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyjaśnia, że zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu Stypendialnego wersja elektroniczna wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego powinna zawierać skan składanego w wersji papierowej wniosku oraz skany składanych w wersji papierowej wszystkich wymaganych załączników, tj. skany dokumentów wypełnionych i podpisanych. Przedmiotowe skany należy zapisać na płycie CD/DVD w osobnych plikach w formacie PDF. Płytę należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Imię i nazwisko, tytuł rozprawy doktorskiej.

Jednocześnie WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 4 pkt 8 Regulaminu Stypendialnego wersja pisemna wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną.

W przypadku wykrycia różnic wniosek zostaje odrzucony bez możliwości jego uzupełnienia, o którym mowa w § 5 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego.