Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim”

data publikacji: 16-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma Centrum Badań Stosowanych ULTEX Ankieter Sp. z o.o., zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie WUP w Poznaniu w okresie wrzesień - listopad 2012 roku. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele badania obejmowały:

  1. Identyfikację i analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim. 
  2. Ocenę jakości i dostępności kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w ramach komponentu regionalnego PO KL w badanym obszarze*. 
  3. Ocenę wpływu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w badanym obszarze** na upowszechnienie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim.

W przedmiotowym badaniu dokonano oceny adekwatności, skuteczności i wpływu operacji realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz Działania 9.3 PO KL oraz oceny adekwatności w odniesieniu do Działania 9.6 PO KL. Wyniki badania pozwolą na wskazanie rozwiązań naprawczych możliwych do wdrożenia przez IP PO KL województwa wielkopolskiego w celu upowszechnienia idei uczenia się przez całe życie, co może przełożyć się na poprawę sytuacji w obszarze zatrudnienia oraz jakości pracy. Wnioski umożliwią także racjonalne programowanie działań w kolejnych latach wdrażania programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Możliwe jest wykorzystanie wniosków płynących z badania w programowaniu przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 w celu kontynuacji niezbędnych działań w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim.

*,** Obszar badawczy rozumiany jest jako:
- szkolenia ogólne dla pracowników, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL;
- projekty w ramach Działania 9.3 PO KL skierowane do osób w wieku 25 – 64 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego;
- projekty realizowane w ramach Działania 9.6 PO KL - skierowane do osób w wieku 25 – 64 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia).

Do pobrania: