Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wstrzymanie procedury dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs PO KL/9.6.2/1/12

data publikacji: 21-01-2013

W związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczącej stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Instytucja Pośrednicząca PO KL podjęła decyzję o wstrzymaniu procedury dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu PO KL/9.6.2/1/12 do momentu otrzymania wyjaśnień od Instytucji Zarządzającej PO KL w przedmiotowej kwestii. Informacja na temat dalszego postępowania w sprawie dokonywania oceny merytorycznej w ramach konkursu PO KL/9.6.2/1/12 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowych wyjaśnień.