Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru na członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego 2007 - 2013

data publikacji: 24-01-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z uzupełnieniem składu osobowego ogłasza nabór na członka Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Wielkopolskiego (PKM PO KL WW) 2007 - 2013 reprezentującego stronę samorządową na forum Podkomitetu. Kandydaci mogą być zgłaszani w terminie do 20 lutego 2013 r. Gminy oraz powiaty z terenu województwa wielkopolskiego oraz regionalne/lokalne organizacje zrzeszające gminy oraz powiaty województwa wielkopolskiego zgłaszają po dwóch kandydatów wskazując jednocześnie, która z osób delegowana jest na członka PKM PO KL WW, a która na jego zastępcę.

Zadania PKM PO KL oraz tryb działania zostały opisane szczegółowo w „Zasadach powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013” oraz „Regulaminie Podkomitetu Monitorującego PO KL”, które znajdują się na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Programy w ramach EFS/Program PO KL/Podkomitet Monitorujący PO KL.

Za udział w pracach PKM PO KL członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Wymagania dotyczące członka PKM PO KL WW ze strony samorządowej:

 • wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne, społeczne, 
 • dysponowanie wiedzą nt. Europejskiego Funduszu Społecznego i PO KL, 
 • znajomość systemów wsparcia finansowego, prawnego i organizacyjnego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, 
 • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Poznań, 
 • dysponowanie czasem niezbędnym na zapoznanie się z materiałami i dokumentami programowymi na posiedzenia.

Ponadto pożądane są:

 • znajomość europejskiej, a w szczególności - regionalnej polityki oraz uwarunkowań rynku pracy, integracji społecznej oraz systemu edukacji w Polsce, 
 • znajomość systemów wsparcia finansowego, prawnego i organizacyjnego dla nowych i funkcjonujących przedsięwzięć gospodarczych oraz jednostek zaangażowanych w realizację PO KL (m. in.: MŚP, OPS, szkoły i placówki oświatowe, itp.), 
 • umiejętność analizowania problemów, zdolności analityczne, kojarzenie faktów, 
 • samodzielność oraz kreatywność, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne.

Zgłoszenie instytucji powinno zawierać:

 1. życiorys zawodowy kandydatów (na członka PKM PO KLWW oraz jego zastępcy) 
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru (dotyczy organizacji zrzeszających gminy i/lub powiaty), 
 3. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania organizacji/instytucji, 
 4. wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodny z formatem określonym na stronie www.efs.wup.poznan.pl (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – z wnioskiem mogą występować: burmistrz/wójt gminy lub starosta powiatu/prezydent miasta).

Zgłoszenie organizacji zawierać musi konkretną propozycję personalną przyszłego członka i zastępcy członka PKM PO KL WW (ogółem dwie osoby). Dla zachowania równości szans rekomenduje się, aby w przypadku gdy wskazany przedstawiciel jest kobietą, zastępca był mężczyzną i na odwrót. Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 61 846 38 41.

Wypełniony formularz oraz załączone dokumenty z dopiskiem „PKM PO KL WW – nabór” należy nadsyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wydział Koordynacji i Projektów Własnych PO KL
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

Nieprzekraczalny termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 20 lutego 2013 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do WUP w Poznaniu). Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do pobrania: