Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Unieważnienie konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/12

data publikacji: 31-01-2013

Unieważniony został konkurs zamknięty PO KL/9.6.2/1/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z ukazaniem się interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL, dotyczącej weryfikacji racjonalności wydatków ponoszonych w ramach projektów, w których zastosowano uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe), Instytucja Pośrednicząca PO KL, podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/12.

Podejmując przedmiotową decyzję Instytucja Organizująca Konkurs, wzięła pod uwagę możliwość odrzucenia znaczącej liczby złożonych projektów, z uwagi na konieczność obniżenia wartości projektu, w trakcie negocjacji o więcej niż 25%.
Ponadto podejmując przedmiotową decyzję, Instytucja Pośrednicząca PO KL miała na uwadze możliwość weryfikacji, przez Projektodawców, budżetu projektu zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.2/1/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych zostanie ponownie ogłoszony w 2013 roku. Informacja o terminie ponownego naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w Planie Działania dla Priorytetu IX na 2013 rok.