Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ PO KL w kwestii wykluczenia podmiotu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

data publikacji: 05-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwestii charakteru, w jakim podmiot wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, może brać udział w realizacji projektu w ramach PO KL.

Wykluczenie podmiotu z możliwości otrzymania środków nie umożliwia mu udziału w projekcie w charakterze wykonawcy nabywanej usługi. Zgodnie z treścią art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w przypadku, o którym mowa w ust. 1 ww. ustawy beneficjent zostaje wykluczony z „możliwości otrzymania środków”. Z powyższego wynika, że intencją ustawodawcy nie jest uniemożliwienie podmiotowi realizacji projektu, a jedynie jego wykluczenie z możliwości „uzyskania dofinansowania/wsparcia”. O ile można dowodzić, że wykonawca bierze czynny udział w realizacji projektu, o tyle nie można utrzymywać, że jest on podmiotem, który w ramach wykonywanej usługi „uzyskuje dofinansowanie”. „Otrzymuje” on zapłatę za zrealizowaną usługę, co oznacza, ze nie jest on podmiotem, który „otrzymuje środki” w rozumieniu art. 207 ust. 4 ww. ustawy.

Odmiennie przedstawia się sytuacja partnera w projektach realizowanych w partnerstwie. Zgodnie z treścią art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712), w celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art.28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. Z powyższego wynika, że podmioty tworzące partnerstwo z założenia realizują projekt „wspólnie”. Co więcej, ust. 2 ww. artykułu wskazuje na to, że projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umowa partnerską. Mając na względzie fakt, iż podmioty realizują projekt wspólnie oraz to, że decyzja lub umowa o dofinansowanie jest zawierana z beneficjentem, który działa „w imieniu i na rzecz partnerów” należy uznać, że (o ile umowa partnerska nie reguluje tej kwestii odmiennie) podmiotem „otrzymującym dofinansowanie/wsparcie” jest każdy z partnerów. Oznacza to, że wykluczenie danego podmiotu z możliwości otrzymania środków uniemożliwia mu uzyskanie statusu partnera w projekcie (za wyjątkiem hipotetycznego przypadku, gdy rola takiego partnera nie będzie wiązała się z otrzymaniem środków).

Reasumując, zdaniem IZ PO KL, podmiot wykluczony z możliwości otrzymywania środków może występować w projekcie w charakterze wykonawcy zadania zleconego, jednocześnie nie może on być partnerem projektu, o ile miałby otrzymać środki finansowe na realizację projektu.