Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

„Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 07-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 586 Wniosków o przyznanie stypendium. Spośród wszystkich złożonych Wniosków 118 zostało odesłanych do uzupełnienia. Zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu Stypendialnego Wnioski spełniające wszystkie kryteria w części A zostały przekazane do oceny w części B. Zgodnie z § 4 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny każdego Wniosku uczeń pełnoletni lub Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w I kwartale 2013 r.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego