Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantek/doktorantów – ocena formalna

data publikacji: 14-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2012 r. naboru Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do WUP w Poznaniu wpłynęło 410 wniosków.

Obecnie trwa ocena formalna przeprowadzana na podstawie Karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego. O wynikach oceny doktoranci zostaną poinformowani pisemnie.

Zgodnie z § 5 pkt 7 Regulaminu Stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna każdego wniosku będzie dokonywana przez dwóch ekspertów w zakresie, którego dotyczy oceniana praca naukowa, legitymujących się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.

W ramach projektu zostanie przyznanych 100 stypendiów o maksymalnej wartości
34 000,00 zł oraz wsparcie towarzyszące w postaci szkoleń dla uczestników projektu.

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce Stypendia
dla doktorantów.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego