Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szóste posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12

data publikacji: 19-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że szóste posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej rozpocznie się w dniu 20 lutego br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest formalny został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.