Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

data publikacji: 03-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które weszły w życie 1 października 2008 r., zmieniona została również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Dotychczasowa wersja 2.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych 1 października 2008 roku została zastąpiona nową wersją 3.2 umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich objętych pomocą publiczną, jak również wykazanie kosztów pośrednich jako % kosztów bezpośrednich. Zgodnie z ww. wytycznymi przy wyliczaniu % nie będzie uwzględniany cross-financing. Dodatkowo w części pierwszej wniosku (Informacje o projekcie) dodano pole Projekt z komponentem ponadnarodowym.

Ponadto w ramach wersji 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych:

  • dodano możliwość wczytywania do GWA plików XML, które wcześniej zostały skompresowane do formatu ZIP;
  • wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania danych w części Szczegółowego budżetu projektu oraz Harmonogramu realizacji projektu (możliwość ukrywania i odkrywania Zadań);
  • objęto mechanizmem walidacji następujące części wniosku: Oświadczenie, Szczegółowy budżet projektu, Budżet projektu (uwaga: funkcja „Sprawdź” nie pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny pod względem formalnym);
  • udostępniono mechanizm automatycznego przeliczania tabeli 3.2.1 – Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu, Szczegółowego budżetu projektu oraz Budżetu projektu po wybraniu z górnego menu funkcji „Sprawdź”;
  • wprowadzono zmianę słownika dla pola 2.2 Status prawny;
  • wprowadzono zmianę treści Oświadczenia, które składa beneficjent razem
    z wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto w nowej wersji Generator przy wprowadzaniu danych ze słowników, dodawaniu Zadań, pozycji kosztów i etapów nie będzie przeładowywał całej strony, co powinno korzystnie wpłynąć na wydajność aplikacji.