Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przekazywania zaliczek na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi

data publikacji: 28-02-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przekazywanie beneficjentom środków na finansowanie projektów, w ramach których stosowane są stawki jednostkowe powinno odbywać się na zasadach ogólnych przyjętych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W praktyce oznacza to, że decyzja dotycząca sposobu przekazywania płatności zaliczkowych w konkretnych projektach rozliczanych stawkami, powinna być podejmowana indywidualnie.

W przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi, nie ma zasadności przekazywania 100% dofinansowania jedną transzą po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Wysokość przekazywanych transz powinna być zgodna z zapotrzebowaniem beneficjenta na te środki (wysokością planowanych wydatków) oraz odpowiadać specyfice rozliczenia wydatków (stawka jednostkowa jest rozliczania dopiero po wykonaniu danej usługi). Należy pamiętać, że w projektach rozliczanych stawkami jednostkowymi uwzględniane są też inne wydatki, tj.: wydatki rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów oraz że stawki jednostkowe można rozliczać na bieżąco, np. po przeszkoleniu danej grupy uczestników (z rozliczeniem nie trzeba czekać na przeszkolenie wszystkich uczestników wykazywanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. na osiągnięcie 100% zakładanego wskaźnika). Należy jednocześnie mieć na uwadze, że zaliczki powinny być przekazywane w sposób umożliwiający beneficjentowi realizację projektu bez zbędnego narażania go na odsetki wynikające z art. 189 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Odnosząc się do kwestii związanych z ponoszeniem przez beneficjentów wydatków rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych zaleca się, aby następowało ono z własnego rachunku beneficjenta, a nie bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku projektu. W tym celu:

I) instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie powinna przekazać beneficjentowi środki dofinansowania zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek projektu wskazany w umowie – następnie,
II) beneficjent powinien – zgodnie z zapotrzebowaniem – z rachunku projektu przelać kwotę stanowiącą odpowiednią wielokrotność stawek jednostkowych na rachunek własny (wraz ze stosownym opisem np. „rozliczenie 15 stawek jednostkowych”)- następnie,
III) beneficjent powinien ponosić poszczególne wydatki objęte daną stawką jednostkową (np. wypłata wynagrodzeń wykładowców, opłata za wynajem sal) z rachunku własnego, na który przelana została przez niego odpowiednia część dofinansowania.

Powyższe zalecenie wynika z faktu, iż w odniesieniu do wydatków rozliczanych za pomocą jednej z metod uproszczonych (w tym przypadku – stawek jednostkowych), instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu zwolniona jest z obowiązku weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej przedmiotowych wydatków. A zatem pozostawienie ewentualnego śladu rewizyjnego na rachunku projektowym, mogącego dostarczyć informacji na temat kwoty rzeczywiście wydatkowanej przez beneficjenta nie byłoby zgodne z założeniem upraszczania procesu rozliczania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.