Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja zasad finansowania i wytyczne

data publikacji: 03-10-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W/w dokumenty obowiązują od dnia 1 października 2008 roku.

Zaktualizowana wersja Wytycznych… wprowadza następujące zmiany:

 1. Definicji wyposażenia
 2. Ogólnych zasad kwalifikowania wydatków
 3. Wydatków niekwalifikowalnych
 4. Kosztów pośrednich
 5. Wynagrodzeń personelu
 6. Cross-financingu

Natomiast zaktualizowana wersja Zasad… wprowadza zmiany w zakresie:

 1. Zabezpieczenia dotacji rozwojowej
 2. Wkładu własnego
 3. Kosztów pośrednich
 4. Cross-financingu
 5. Przychodu i trwałości projektu
 6. Zasad sporządzania wniosku beneficjenta o płatność, w tym wzoru wniosku o płatność
 7. Weryfikacji i zatwierdzania wniosku beneficjenta o płatność
 8. Instrukcji wypełniania wniosku o płatność
 9. Certyfikowania wydatków przed Komisją Europejską
 10. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu

 

Plik do pobrania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki